Vrste radnih sporova

Prema odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova mogu se rješavati kolektivni i individualni radni sporovi.

Kolektivni radni spor

Kolektivnim radnim sporom  smatra se spor koji je nastao:

  • u postupku zaključivanja, kao i izmjena i dopuna kolektivnih ugovora;
  • u slučaju kada poslodavac na sve zaposlene ne primjenjuje pojedine odredbe kolektivnog ugovora;
  • u slučaju kada poslodavac na sve zaposlene ne primjenjuje pojedine odredbe svojih akata;
  • povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje, djelovanje i utvrđivanje prava na reprezentativnost sindikata;
  • u ostvarivanju prava na strajk;
  • povodom drugih sporova između sindikata i poslodavca u vezi sa ostvarivanjem prava iz rada i po osnovu rada.

Individualni radni spor

Individualnim radnim sporom smatra se spor koji nastaje u ostvarivanju prava zaposlenog iz rada i po osnovu rada. Strane u sporu, u smislu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, su zaposleni i poslodavac.

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.