Upravni odbor

Upravni odbor Agencije ima tri člana, koje imenuje Vlada Crne Gore, na predlog Socijalnog savjeta. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Predsjednik Upravnog odbora bira se iz reda članova Upravnog odbora, na period od četiri godine.

Upravni odbor

 1. Donosi Statut Agencije i akt o unutrašnjoj organizaciji i radu uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada i druge akte u skladu sa zakonom;
 2. Usvaja program obuke za miritelja i arbitra, kao i način njegovog sprovodjenja;
 3. Sprovodi akte koje donosi ministarstvo nadležno za poslove rada, iz djelokruga rada Agencije;
 4. Daje inicijativu za donošenje i izmjenu zakona i drugih akata kojima se reguliše funkcionisanje i rad Agencije i vodjenje postupaka iz njene nadležnosti;
 5. Usvaja nacrt budžeta Agencije;
 6. Usvaja godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije;
 7. Usvaja planove razvoja Agencije;
 8. Usvaja akt o naknadama i troškovima miritelja i arbitara;
 9. Usvaja proceduru rješavanja sporova iz nadležnosti Agencije, u skladu sa zakonom, aktima i statutom Agencije;
 10. Usvaja Plan javnih nabavki i izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;
 11. Donosi odluke o pokretanju postupka javnih nabavki.
 12. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, statutom i  drugim aktima Agencije.

Sastav Upravnog odbora

 1. Vukašin Zogović, predsjednik Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, Predsjednik
 2. Mirza Mulešković, šef sektora za međunarodnu saradnju i projekte Unije poslodavaca CG,član
 3. Milan Kastratović, penzioner, član

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.