Upravni odbor

Upravni odbor Agencije ima tripartitni sastav i čine ga: predstavnik Vlade - koga predlaže ministarstvo ministarstvo nadležno za poslove rada; predstavnik reprezentativne organizacije sindikata - koga sporazumno predlaže Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore i predstavnik reprezentativnog udruženja poslodavaca Crne Gore. Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Crne Gore, na predlog socijalnih partnera.

Upravni odbor

 1. Donosi statut Agencije uz saglasnost organa drzavne uprave nadleznog za poslove rada (u daljem tekstu:Ministarstvo) i druge akte u skladu sa zakonom.
 2. Usvaja program obuke za miritelje i arbitre, kao i način njegovog sprovođenja.
 3. Daje inicijativu za donosenje i izmjenu zakona i drugih akata kojima se uređuje funkcionisanje i rad Agencije i vođenje postupaka iz njene nadleznosti.
 4. Usvaja predlog zahtjeva za obezbjeđenje budzetskih sredstava Agencije za narednu fiskalnu godinu.
 5. Usvaja godisnji izvjestaj o radu Agencije.
 6. Usvaja predlog godisnjeg izvjestaja o finansijskom poslovanju Agencije.
 7. Obrazuje stručne komisije i radna tijela Agencije.
 8. Donosi akt za nagradu za rad i naknadu troskova miritelja i arbitara.
 9. Usvaja plan javnih nabavki.
 10. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.

Sastav Upravnog odbora

 1. Husnija Šabović, predstavnik Vlade Crne Gore, Predsjednik Upravnog odbora
 2. Radomir Milić, predstavnik Saveza sindikata Crne Gore, član
 3. Zvezdana Oluić, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore, član

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.