Direktor

Direktora Agencije imenuje Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalnog savjeta. Mandat direktora Agencije traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Direktor

 1. Vodi i organizuje poslovanje AgencijeZastupa i predstavlja Agenciju
 2. Predlaže akte koje usvaja Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mjere za njihovo sprovođenje
 3. Obrazuje stručne komisije i radna tijela Agencije
 4. Donosi odluke u skladu sa zakonom
 5. Predlaze akt o organizaciji i unutrasnjoj sistematizaciji
 6. Donosi odluke iz oblasti radnih odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima, u skladu sa opštim propisima o radu i aktima Agencije
 7. Donosi odluku o izboru državnog službenika, odnosno namještenika
 8. Donosi rješenje o zasnivanju radnog odnosa, odnosno rješenje o raspoređivanju državnog službenika, odnosno namještenika
 9. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom
 10. Ostvaruje saradnju sa nacionalnim i međunarodnim subjektima, radi ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti
 11. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim skupovima koji su od interesa za rad Agencije
 12. Odlučuje o angažovanju domaćih ili stranih stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Agencije i sa njima zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza
 13. Zaključuje ugovore koji se odnose na investicije do iznosa utvrdjenog Statutom
 14. Vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, kao i po nalogu i ovlašćenju Upravnog odbora

Biografija

 

Ime i prezime: Zdenka Burzan

Datum i mjesto rođenja: 09.11.1960, Podgorica

Obrazovanje:

 • Ekonomska škola "Mirko Vešović"
 • Pravni fakultet u Podgorici
 • Položen državni ispit
 • Položen pravosudni ispit

Radno iskustvo:

 • Referent za kadrovske i radne odnose u DP,, Elastik” – Podgorica
 • Inspektor  za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Načelnik Odjeljenja za zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Savjetnik za zapošljavanje u  Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka za rješavanje radnih sporova
 • Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore

Ostalo radno iskustvo:

 • Učešće u radnim grupama, kao član/predsjednik u izradi zakonske normative iz oblasti radnog zakonodavstva i zapošljavanja
 • Trener-predavač o nadležnostima  institucija Evropske unije.
 • Sudija Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Crne Gore

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.