Direktor

Direktora Agencije imenuje Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalnog savjeta. Mandat direktora Agencije traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Direktor

 1. Vodi i organizuje poslovanje Agencije i odgovoran je za zakonitost rada.
 2. Zastupa i predstavlja Agenciju.
 3. Predlaze akte koje usvaja Upravni odbor, izvrsava odluke Upravnog odbora i preduzima mjere za njihovo sprovođenje.
 4. Predlaze akt za nagradu za rad i naknadu troskova miritelja i arbitara Upravnom odboru.
 5. Odlučuje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom.
 6. Ostvaruje saradnju sa nacionalnim i međunarodnim subjektima, radi ostvarivanja poslova iz svoje nadleznosti.
 7. Odlučuje o angazovanju domaćih ili stranih stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadleznosti Agencije i sa njima zaključuje ugovor o uređivanju međusobnih prava i obaveza.
 8. Zaključuje ugovore koji se odnose na investicije u Agenciji do iznosa utvrđenog statutom.

Vrsi i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.


Biografija

Ime i prezime: Zdenka Burzan

Datum i mjesto rođenja: 09.11.1960, Podgorica

Obrazovanje:

 • Ekonomska škola "Mirko Vešović"
 • Pravni fakultet u Podgorici
 • Položen državni ispit
 • Položen pravosudni ispit

Radno iskustvo:

 • Referent za kadrovske i radne odnose u DP,, Elastik” – Podgorica
 • Inspektor  za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Načelnik Odjeljenja za zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Savjetnik za zapošljavanje u  Ministarstvu rada i socijalnog staranja
 • Ovlašćeni službenik za vođenje prekršajnog postupka za rješavanje radnih sporova
 • Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore

Ostalo radno iskustvo:

 • Učešće u radnim grupama, kao član/predsjednik u izradi zakonske normative iz oblasti radnog zakonodavstva i zapošljavanja
 • Trener-predavač o nadležnostima  institucija Evropske unije.
 • Sudija Stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Crne Gore

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.